คู่หมั้นคอยเคียง (สัญญาหมั้นมัดใจ, #2) ถังอิน

ISBN:

Published:

Paperback

200 pages


Description

คู่หมั้นคอยเคียง (สัญญาหมั้นมัดใจ, #2)  by  ถังอิน

คู่หมั้นคอยเคียง (สัญญาหมั้นมัดใจ, #2) by ถังอิน
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 200 pages | ISBN: | 8.76 Mb

เขาคือตงฟางเอา คุณชายรองแหงตระกูลตงฟาง บิดาหมันหมายเขาไวกับสตรีใดไมอาจรู แตบัดนีไมเพียงคูหมันเขาจะปรากฏตัวแลว ซำยังมีถึงสอง และลวนยืนยันวาตนเปนคูหมันทีแทจริงแตเหตุใดเมือเขาจะกักตัวพวกนางไวเพือพิสูจนใหรูแนชัด หญิงสาวผูบอบบางนาม ‘เฉาจืออิน’กลับเอMoreเขาคือตงฟางเอ้า คุณชายรองแห่งตระกูลตงฟาง บิดาหมั้นหมายเขาไว้กับสตรีใดไม่อาจรู้ แต่บัดนี้ไม่เพียงคู่หมั้นเขาจะปรากฏตัวแล้ว ซ้ำยังมีถึงสอง และล้วนยืนยันว่าตนเป็นคู่หมั้นที่แท้จริงแต่เหตุใดเมื่อเขาจะกักตัวพวกนางไว้เพื่อพิสูจน์ให้รู้แน่ชัด หญิงสาวผู้บอบบางนาม ‘เฉาจื่ออิน’กลับเอ่ยขอถอนหมั้น ความรู้สึกหนึ่งพลันบังเกิดขึ้นเมื่อได้ยินนางเอ่ยเช่นนั้นจนเขารู้สึกประหลาดใจเรื่องนี้ช่างน่าปวดหัวนัก เขาไม่มีวันยอมปล่อยคนที่กล้าดีสวมรอยแอบอ้างเป็นแน่ ก่อนที่ความจริงจะกระจ่าง ไม่ว่านางหรือใครก็อย่าได้หมายออกจากคฤหาสน์แห่งนี้ทั้งสิ้น!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "คู่หมั้นคอยเคียง (สัญญาหมั้นมัดใจ, #2)":


zsgozd.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us