Pole tekstowe:           ZESPÓŁ SZKÓŁ w GOŹDZIE     
             SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
               PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  im. JANUSZA KORCZAKA 
             PUBLICZNE GIMNAZJUM im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 
Pole tekstowe:           ZESPÓŁ SZKÓŁ w GOŹDZIE     
             SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
               PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  im. JANUSZA KORCZAKA 
              z oddziałami gimnazjalnymi

Rekrutacja

Strona główna

Aktualności

Historia szkoły

Patroni

Pracownicy szkoły

Wychowawcy klas

Rodzice

Samorząd Uczniowski

Kalendarz wydarzeń

Przedszkole

Dokumenty szkoły

Zajęcia pozalekcyjne

Projekty

Pedagog

Biblioteka

Stołówka szkolna

Sukcesy naszej szkoły

Galeria fotografii

Bezpieczne dziecko

Zarządzenie Nr 6/2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Goździe

w sprawie: rekrutacji do klasy I oraz oddziałów dzieci4-5 letnich,  przedszkola

druk zarządzenia 1,

druk zarządzenia 2.

 

REKRUTACJA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. J. Korczaka w ZESPOLE SZKÓŁ w GOŹDZIE

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W GOŹDZIE W ZESPOLE SZKÓŁ W GOŹDZIE

 

W roku szkolnym 2017/18 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2011 roku.

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Opinię o zasadności odroczenia  obowiązku szkolnego wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna na podstawie przeprowadzonej diagnozy.

2. Dziecko w wieku 6 lat, które nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w oddziale rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole podstawowej. Jeśli z wydanej przez poradnię opinii będzie wynikała potrzeba odroczenia realizacji obowiązku szkolnego, dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, odroczy spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego.

3. Rocznym przygotowaniem przedszkolnym będzie mogło być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat. W konsekwencji obowiązek szkolny tych dzieci będzie mógł być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

4. Dziecko w wieku 6 lat, które nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, będzie kontynuować roczne przygotowanie przedszkolne w szkole podstawowej.

5. Jeśli odroczenie nastąpi po okresie rekrutacji, może się okazać, że w oddziale rocznego przygotowania przedszkolnego, do którego uczęszczało dziecko nie ma już miejsca, gmina zobowiązana jest zapewnić miejsce dla dziecka w innej placówce. Dziecko może zatem kontynuować zajęcia w placówce, do której do tej pory uczęszczało lub też w innej – wskazanej przez gminę.

 

DRUK PODANIA - 6 LATKI

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI CZTEROLETNICH I PIĘCIOLETNICH
W ZESPOLE SZKOŁ W GOŹDZIE

 

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się:

        - z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;

        - na prośbę rodziców / prawnych opiekunów - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły gdy szkoła
     dysponuje  wolnymi miejscami.

2.  Zapisu do oddziału przedszkolnego  dokonują rodzice lub prawni opiekunowie wypełniając zgłoszenie - druk
  podania o przyjęcie do  oddziału przedszkolnego.

3.  Druk jest do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.zsgozd.pl.

4.  Przy zapisie dzieci spoza obwodu do oddziałów przedszkolnych obowiązują następujące kryteria:

       -  wielodzietność rodziny kandydata;

       -  niepełnosprawność kandydata;

       -  niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców;

       -  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

       -  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

       -  objęcie kandydata pieczą zastępczą;

       -  rodzic kandydata pracuje w  szkole;

       -  kandydat posiada rodzeństwo w szkole;

       -  kandydat uczęszczał do oddziału zerowego w tutejszej szkole.

 

Terminy:

1. Luty – powiadomienie rodziców o obowiązku dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego. Powiadomienia umieszczane są na stronie internetowej naszej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

2. Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się w terminie  do 15.04.2017 roku. 

3. Ostateczna lista przyjętych dzieci  będzie udostępniona w sekretariacie szkoły na początku maja.  

 

 

DRUK PODANIA 4-LATKI

DRUK PODANIA 5-LATKI

 

 

REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA w ZESPOLE SZKÓŁ w GOŹDZIE

(przyjęcie dziecka do przedszkola - grupa dzieci trzyletnich)

 

1.  Rekrutacja do przedszkola odbywa się na podstawie rzetelnie wypełnionych przez rodziców / prawnych
opiekunów kart zgłoszenia dziecka do przedszkola.

2.  Rodzice zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka w terminie do 15 kwietnia.

3.  Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są:

             1) Dzieci z terenu gminy;

             2) Dzieci z rodzin wielodzietnych;

             3) Dzieci niepełnosprawne;

             4) Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
                niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo samodzielnej egzystencji na podstawie
                odrębnych przepisów;

             5) Dzieci posiadające niepełnosprawne rodzeństwo;            

             6) Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;             

             7) Dzieci z rodzin zastępczych.

 4.  Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc bierze się pod uwagę dodatkowe
       kryteria przyjęć dzieci, jak:

             1) Dzieci obojga rodziców pracujących;

             2) Dzieci już uczęszczające do przedszkola i ich rodzeństwo;

             3) Termin złożenia karty zgłoszenia dziecka do przedszkola;

             4) Dzieci pracowników oświaty.

5.  Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu dzieci decyduje komisja
     rekrutacyjna złożona z dyrektora i dwóch członków.

6.  Komisji rekrutacyjnej przewodniczy dyrektor.

7.  W ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca, wpływające karty zgłoszenia dziecka do przedszkola
     rozpatruje dyrektor.

8.  Wnioski rozpatrzone negatywnie w zasadniczej rekrutacji rozpatrywane są ponownie przez dyrektora
     w  miarę zwalniających się miejsc w ciągu roku szkolnego.

9.  Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się
     postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

 

Składanie dokumentu (druk karty zgłoszenia) o przyjęcie dziecka  do przedszkola przebiegać będzie w terminie   do 15 kwietnia. Ostateczna lista przyjętych  będzie udostępniona  w sekretariacie szkoły na początku maja.

 

DRUK  KARTY ZGŁOSZENIA