Pole tekstowe:           ZESPÓŁ SZKÓŁ w GOŹDZIE     
             SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
               PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  im. JANUSZA KORCZAKA 
             PUBLICZNE GIMNAZJUM im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 
Pole tekstowe:           ZESPÓŁ SZKÓŁ w GOŹDZIE     
             SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
               PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  im. JANUSZA KORCZAKA 
                       z oddziałami gimnazjalnymi

Pedagog

Bezpieczne dziecko

Galeria fotografii

Sukcesy naszej szkoły

Stołówka szkolna

Biblioteka

Projekty

Zajęcia pozalekcyjne

Dokumenty szkoły

Rekrutacja

Przedszkole

Kalendarz wydarzeń

Samorząd Uczniowski

Rodzice

Wychowawcy klas

Pracownicy szkoły

Patroni

Historia szkoły

Aktualności

Strona główna

Pedagog szkolny  Zespołu Szkół  w Goździe

 

mgr Monika Chustecka - Pająk

 

Wychowywać kogoś, dziecko lub dorosłego, to przede wszystkim podnosić go w jego własnych oczach

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

· Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

· Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

· Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

· Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

· Chciałbyś pomóc innym nie wiesz, w jaki sposób.

· Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

· Nie czujesz się bezpiecznie, jesteś w konflikcie z rówieśnikami lub dorosłymi.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym

    diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,

    a także wspieranie mocnych stron uczniów.

2. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja

    różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej środowisku szkolnym i pozaszkolny

    poszczególnych uczniów.

3. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

           PAMIĘTAJMY!

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana

na terenie szkoły jest dobrowolna.

 

Rodzice mają prawo nie wyrazić zgody na objęcie swojego dziecka działaniami wspierającymi.

 

Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie:

 

· zajęć rozwijających uzdolnienia;

· zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

· zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

· zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej - w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;

· porad i konsultacji- zarówno dla uczniów jak i dla rodziców.

Zawsze możesz się ze mną skontaktować poprzez maila:

 

                         pedagog.szkolny@vp.pl

Dzień tyg.

PSP

PG

Poniedziałek   

1100 – 1400

800 – 1100

Wtorek    

800 – 1100

1100 – 1430

Środa    

1100  – 1330

800 – 1100

Czwartek    

800 – 1100

1100 – 1330

Piątek    

1000 – 1130

800 – 1000